Všeobecné obchodní podmínky a pravidla ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení a definice

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fitpanevnidno.cz a www.mirka nike.cz, které jsou provozovány Mirka Niké Mokanu, IČ: 87609932, se sídlem Alšova 621, 41108 Štětí (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a 3. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

 

 1. Kupujícím se rozumí být podnikatel nebo spotřebitel.
  Kupujícím - spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Kupujícím - podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. Předmětem koupě se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí školení (dále jen “školení”). Obsah a rozsah školení, popř. doprovodných služeb, výše ceny včetně DPH vztahující se ke školení jsou uvedeny v internetovém obchodě přímo u tohoto školení.
 4. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.
 5. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 6. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.
 7. NOZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující má možnost objednat školení formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Kupující učiní elektronickou objednávku tak, že na webové stránce www.fitpanevnidno.cz nebo www.mirkanike.cz označí školení na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky a cenu za školení.
 2. Objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení ze strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Po přijetí platby prodávající pošle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce potvrzení rezervace školení.

III. Způsob platby, způsob plnění,změna termínu a místa školení, školení v zahraničí

 1. Objednávky lze hradit pouze bankovním převodem na základě zálohové faktury, kterou vystaví prodávající po přijetí objednávky a pošle ji na a e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Splatnost faktury je uvedena přímo na faktuře. Neuhradí-li kupující tuto fakturu řádně a včas, objednávka je stornována. Kupující může v takovém případě možnost objednat školení tvorbou nové objednávky. Kupující bude informován o stavu vyřízení objednávky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
 2. Školení probíhá v městech, které kupující zvolí v objednávkovém formuláři. Náklady na cestu na školení a zpět všech účastníků, které kupující v objednávce vyplnil a které na školení vyšle, nese kupující sám.
 3. V případě, že se kupující nebo jím v objednávce nahlášený účastník školení nemůže z důležitých důvodů školení zúčastnit, může kupující kontaktovat péči o zákazníky e-mailem na adrese fitpanevnidno@mirkanike.cz.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání školení. V takovém případě prodávající informuje kupujícího e-mailem na na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující má právo požadovat vrácení celé zaplacené částky zpět nebo si vybrat jiný termín a místo školení. O provedené volbě je kupující povinen informovat prodávajícího e-mailem na emailovou adresu fitpanevnidno@mirkanike.cz.
 5. Je-li kupující podnikatelem se sídlem na území Slovenska - plátcem SK DPH, je školení plněním v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy daň je povinen vypořádat příjemce v rámci revers charge.
 6. Je-li kupující podnikatelem se sídlem na území Slovenska - neplátcem SK DPH, je povinen se v souladu s právními předpisy EU přijetím školení registrovat se k dani a daň vypořádat.

IV. Autorská práva

 1. Kupující a účastník školení (dále jen “uživatel”) bere na vědomí, že hmotné výstupy ze školení jsou dílem ve smyslu autorského zákona, a jako takové podléhají ochraně tohoto zákona. Prodávající tímto uděluje uživateli nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k výstupům s tím, že uživatel zejména není oprávněn užívat takové výstupy jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí je dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Cena licence je zahrnuta v ceně školení.
 2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

V. Ukončení smlouvy

 1. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy na školení uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží od potvrzení objednávky. Kupující - spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou e-mailového oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu fitpanevnidno@mirkanike.cz. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení odstoupení prodávajícímu.
 2. Kupující - spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že školení proběhlo před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, s čímž kupující - spotřebitel souhlasí (§ 1837 písm. a) NOZ).
 3. Kupující – podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy na školení uzavřené prostředkem komunikace na dálku formou odeslání odstoupení od smlouvy na adresufitpanevnidno@mirkanike.cz . Dojde-li odstoupení prodávajícímu více než 7 dnů před konáním předmětného školení, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 20% z ceny školení; dojde-li odstoupení prodávajícímu méně než 7 dnů před konáním předmětného školení, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 100% z ceny školení.

VI. Reklamace

 1. Kupující má právo seznámit se se zaměřením a kvalitou poradenské činnosti prodávajícího před objednáním mimo jiné na webových stránkách prodávajícího www.fitpanevnidno.cz, nebo www.mirkanike.cz. Z tohoto důvodu není kupující oprávněn po účasti na školení požadovat vrácení již uhrazené platby za školení s odůvodněním, že mu z hlediska subjektivního nevyhovuje.
 2. Případně reklamace z jiného důvodu než je uvedeno v bodě 1. tohoto článku, může kupující vznést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu na info@mirkanike.cz. E-mail musí obsahovat: číslo zálohové faktury nebo variabilní symbol, termín a místo školení, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.

 3. Prodávající vyrozumí kupujícího o přijetí reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení e-mailem, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

VII. Pravidla ochrany osobních údajů

 1. Kupující, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ”).
 2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v níže uvedeném rozsahu.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a za účelem posílám obchodních sdělení (newsletterů). Prodávající učinil před datem platnosti těchto podmínek oznámení o zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů a je registrován v registru zpracování osobních údajů pod reg. číslem
 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 5. Kupující je oprávněn požadovat opravu svých osobních údajů, a to e-mailem na e-mailovou adresu info@mirkanike.cz. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 6. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz svých webových stránek www.fitpanevnidno.cz nebo www.mirkanike.cz tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce webu kupující souhlasí s používáním cookies. Kupující nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost webové stránky.

VIII. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
 • totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
 • označení školení a popis jejich hlavních vlastností,
 • cenu školení, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 • způsob platby a způsob dodání plnění,
 • náklady na účast školení, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.
 1. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
 • náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
 • údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
 • podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy,
 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.
 4. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 29.10.2017